infolinia:
+48 500-260-525
e-mail: awanti.hurt@gmail.com
Aktualności
20/04/2024

Ochrona Danych Osobowych

I. Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ( UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. zwanego ogólnym rozporządzeniem w sprawie ochrony danych (dalej: RODO), firma „ Awanti „ Sklep Odzieżowy  Maciej Tur, ul. Kalwińska 2, 16-124 Sidra woj. Podlaskie, email: sklepawanti@gmail.com , tel.: 85 688 46 46    (dalej: Administrator), informuje, że w związku z działalnością sklepu i hurtowni internetowej, a także w trakcie sprzedaży internetowej towarów oraz działalności w serwisach internetowych dokonuje przetwarzania danych osobowych osób fizycznych.


II. Każdorazowo cel i zakres danych przetwarzanych przez Administratora danych wynika ze zgody osoby fizycznej lub przepisów prawa oraz jest doprecyzowywany w zależności od rodzaju działań tej osoby.  

 1. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest przede wszystkim konieczność wykonania przez Administratora umowy, której jest stroną lub konieczność podjęcia na żądanie osoby, w tym Klienta działań przed jej zawarciem (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO). Dotyczy to przede wszystkim danych osobowych podawanych w formularzu przy rejestracji konta, składaniu zamówień i zawieraniu umowy sprzedaży, reklamacji.
 2. Podstawą do przetwarzania danych jest również dobrowolna zgodą na przetwarzanie danych ( art. 6 ust. 1 lit. a RODO), w celu wskazanym w zgodzie, w tym w celu obsługi formularza kontaktowego, newslettera, celach marketingowych.
 3. Administrator przetwarza dane osobowe w związku z istnieniem uzasadnionych wymogów Administratora lub osoby trzeciej tj. min. w celu dochodzenia roszczeń oraz obrony przed roszczeniami, prowadzenia korespondencji z osobami fizycznymi w tym Klientami (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
 4. Dane mogą być przetwarzane w związku z realizacją wymogów ustawowych ciążących na Administratorze ( art. 6 ust. 1 lit. c RODO), w celu przestrzegania przepisów prawa przez Administratora.

III. Administrator może przekazywać dane osobowe na rzecz innych podmiotów - odbiorców. Każdorazowo katalog odbiorców danych osobowych przetwarzanych przez Administratora wynika przede wszystkim z zakresu usług z jakich korzysta osoba fizyczna w tym Klient, jego zgody lub z przepisów prawa. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom uprawnionym  do otrzymywania danych na mocy przepisów prawa, w tym w celu: wypełnienia postanowień prawa podatkowego, przepisów o rachunkowości, wykonania obowiązków wynikających z decyzji, orzeczeń wydawanych przez uprawnione organy, instytucje lub sądy lub mogą być przekazane kontrahentom, podmiotom przetwarzającym dane w imieniu Administratora.


IV. Dane osobowe  będą przechowywane do czasu:

 1. W przypadku przetwarzania na podstawie wyrażenia zgody – do czasu cofnięcia zgody.
 2. Przez czas, w którym przepisy prawa nakazują przechowywanie danych, dane osobowe będą przechowywane również wtedy, gdy przepisy prawa (np. księgowe lub podatkowe) będą zobowiązywać Administratora do ich przetwarzania.
 3. Przez okres wymagany na zrealizowanie umowy sprzedaży towaru.
 4. Dane Osobowe mogą być przechowywane przez okres korzystania ze sklepu internetowego (przy czym mogą zostać usunięte po 2 latach od ostatniej aktywności Klienta w ramach sklepu internetowego),
 5. Dane osobowe będą przechowywane w celu dochodzenia roszczeń przez Administratora, bądź w celu dochodzenia lub obrony przed roszczeniami osób trzecich, przez okres ich przedawnienia określony przepisami prawa, w szczególności kodeksu cywilnego i przepisów prawa podatkowego.
 6. W zależności od zakresu danych osobowych i celów ich przetwarzania mogą być więc one przechowywane przez różny okres. W każdym przypadku decyduje dłuższy termin przechowywania danych osobowych.

V. Prawa przysługujące osobie fizycznej:

 1. Osoba przekazująca swoje dane ma prawo do żądania od administratora dostępu do danych, do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych osobowych ( np. do innego administratora), które osoba fizyczna, dostarczyła Administratorowi i które są przetwarzane w sposób zautomatyzowany, a przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody lub na podstawie umowy.
 2. Osoba przekazująca swoje dane ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.
 3. W przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Prawo do cofnięcia zgody należy wykonać poprzez wysłanie e-maila na adres: sklepawanti@gmail.com.
 4. Osoba przekazująca swoje dane ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku stwierdzenia naruszenia przepisów prawa o ochronie danych osobowych w stosunku do jego osoby przez Administratora.
 5. Składane wnioski o wykonanie uprawnień wynikających z RODO zostaną rozpatrzone zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. e-mail zawierający wniosek  należy wysłać na adres: sklepawanti@gmail.com lub wniosek na adres siedziby firmy: „Awanti” Sklep Odzieżowy Maciej Tur ul. Kalwińska 2, 16-124 Sidra.

VI. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym poprzez profilowanie.

VII. Dane osobowe nie będą przekazywane do kraju trzeciego.


VIII. Podanie danych jest dobrowolne i służy wykonaniu zobowiązań łączących stron. Odmowa podania danych może uniemożliwić podjęcie działań zgodnie z wnioskiem lub umową, w szczególności może uniemożliwić realizację zamówienia lub odpowiedź na pytanie zawarte w formularzu kontaktowym.


IX. Administrator przetwarza dane osobowe osób fizycznych, w tym klientów oraz partnerów biznesowych i ich pracowników / współpracowników, dane osobowe innych osób przekazane  w ramach realizacji umów lub nawiązujących kontakt za pośrednictwem telefonu, poczty elektronicznej czy formularzy na stronach internetowych.